ساخت استاپ موشن + (نکات کلیدی، هزینه ساخت و روش سفارش کار)