ساخت فیلم تبلیغاتی، بهترین راه برای جذب مشتریان جدید