قیمت فیلمبرداری از همایش و رویداد +(بهترین پکیج خدمات فیلمبرداری)