مسکات یا شخصیت تبلیغاتی +(کاربرد، هزینه و نحوه ساخت مسکات)